Om rasen

Ursprungsland/hemland: Irland

Användningsområde: Stående fågelhund, specialiserad för jakt på hönsfågel.

Bakgrund/ändamål: Ursprunget till den irländska settern är tämligen ungt, även om det går att föra tillbaka till tidigt 1700-tal. Dessa ursprungliga settrar blev utan tvekan populära i Irland under 1700-talet, där de tränades att finna fågel för avskjutning. Även om den röda settem var förhållandevis ovanlig under tidiga delen av 1800-talet så växte dess popularitet stadigt under seklets gång. När Irländska Setter Klubben bildades i Dublin 1882 var det många som trodde att den röda settem var den enda existerande settern. Från den dagen och framåt ökade popularitet för den röda settern, medan den röd och vita settern minskade. Mot slutet av 1800-talet exporterades redan den röda settern i avsevärt antal och ökade också utanför Irland. Rasen är numera lika vanlig i Storbritannien, Europa och USA som den är i Irland. En del ägare kom att betrakta den irländska settern som en vacker sällskapshund i stället för en användbar jakthund. Dock ställer Irländska Kennelklubben krav på att rasen skall klara svåra fältprov, vilket har bevisat att irländsk setter är mycket mer än ett vackert utseende.

Helhetsintryck: Irländsk röd setter skall vara livlig och vig och göra mer intryck av senighet och styrka än av kraftfull muskelmassa.

Uppförande/karaktär: Irländsk röd setter skall vara en utomordentligt duktig jakthund, som också är en tillgiven och lojal familjehund. Den skall vara intensiv, ädel och intelligent, en hund full av kvalitet.

Huvud: Huvudet skall vara långt och torrt, inte för smalt eller snipigt och utan grovhet. Skallparti: Skallen skall vara oval, från öra till öra, med väl markerad nackknöl. Ögonbrynsbågama skall vara markerade. Stop: Stopet skall vara väl markerat. Nostryffel: Nostryffeln skall ha vida näsborrar och vara mörkt mahognyfärgad, mörkt valnötsfärgad eller svart. Nosparti: Nospartiet skall vara långt, måttligt djupt med en tämligen tvär profil. Läppar: Läpparna får inte vara för hängande. Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka och av nästan samma längd. Bettet skall vara saxbett. Ögon: Ögonen skall inte vara stora. Ögonfärgen skall vara mörkt hasselnötsbrun eller mörkt brun. Öron:Öronen skall vara medelstora, ansatta lågt och långt bak på huvudet. De skall vara tunna och hänga i ett mjukt veck tätt intill huvudet.

Hals: Halsen skall vara medellång, lätt välvd, muskulös men inte grov och utan lös halshud.

Kropp: Kroppen skall vara i proportion till storleken. Rygglinje: Rygglinjen skall gradvis slutta från manken till svansen. Ländparti: Ländpartiet skall vara muskulöst och lätt välvt. Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och framifrån sett smal. Revbenen skall ha god välvning och ge gott utrymme för lungorna men bröstkorgen får inte vara tunnformig. Underlinje: Underlinjen skall slutta i en rak linje från buken till armbågen. Svans: Svansen skall vara medellång och i proportion till kroppsstorleken. Den skall vara tämligen lågt ansatt, kraftig vid roten och gradvis avsmalnande mot spetsen. Den skall bäras i höjd med, eller under rygglinjen. En något högt hållen svans tillåts för hund vid jakt, när den tagit fast stånd för fågel.

Extremiteter:

Framställ: Skulderblad: Skuldrorna skall vara torra, långa och väl tillbakalagda. Armbåge: Armbågarna skall vara fria, i jämnhöjd med bröstkorgen och varken inåt- eller utåtvridna. Underarm: Frambenen skall vara raka, seniga och med god benstomme. Tassar: Tassarna skall vara små och fasta. Tårna skall vara starka, tätt slutna och knutna.

Bakställ: Bakstället skall vara brett och kraftfullt. Lår: Låren skall vara långa och muskulösa. Knäled: Knälederna skall vara välvinklade, varken inåt- eller utåtvridna. Underben: Underbenen skall vara långa och muskulösa. Has:Haslederna skall vara välvinklade, varken inåt- eller utåtvridna. Mellanfot:Mellanfoten skall vara kort och stark. Tassar: Baktassar, se framtassar.

Rörelser: Rörelserna skall vara fria och flytande med hög huvudhållning. Bakstället skall ge ett friktionsfritt och kraftfullt påskjut. Frambenen skall nå långt fram som om hunden drog in marken under sig, dock med bibehållande av den låga, långa steglängden. Korsande eller vevande rörelser är högst oönskade.

Päls: Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort och fin på huvudet, framsidan av benen och på öronspetsarna. På andra delar av kroppen och benen skall pälsen vara måttligt lång, slätliggande och så fri som möjligt från vågor och lockar. Behängen på övre delen av öronen skall var långa och silkiga. Behängen på baksidan av fram- och bakbenen skall vara långa och av fin struktur. Behängen på buken skall vara måttligt långa och bilda krås, som får nå upp på bröstet och strupen. Tassarna skall ha god behåring med fransar mellan tårna. Svansen skall ha måttligt lång fana, vilken gradvis avtar i längd mot svansspetsen. Behängen skall överallt var raka och åtliggande. Pälsfärg:Pälsfärgen skall vara varmt kastanjeröd utan några inslag av svart. Vita tecken i bröstet, på strupen, hakan eller tårna, eller en liten stjärna i pannan, eller ett smalt streck eller bläs på nosen, eller i ansiktet, är inte diskvalificerade.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Mankhöjd: Standarden föreskriver inget mankhöjdsmått, men som riktlinje kan anges 55 - 65 cm. Ett mått som är i överensstämmelse med den irländska rasklubbens rekommendation.

 _____________________________________________________________________________________

Irish red setter

 

Country of origin / home country : Ireland

Usage: Standing bird dog, specialized for hunting fowl .

Background / purpose : The origin of the Irish Setter is fairly young , although it is possible to bring back to the early 1700s . These original setters were undoubtedly popular in Ireland in the 1700s , where they were trained to find bird shooting . Although the red settem was relatively uncommon in the early part of the 1800s as its popularity grew steadily as the century progresses . When the Irish Setter Club was established in Dublin in 1882 there were many who thought that the red settem was the only existing setter . From that day onwards the increasing popularity of the Red Setter , while the red and white setter decreased . Towards the end of the 1800s already exported the Red Setter in considerable number and also increased outside Ireland. The breed is now as common in the UK, Europe and the U.S. as it is in Ireland. Some owner came to consider the Irish Setter as a beautiful companion instead of a useful hunting dog. However, setting the Irish Kennel Club requires that the race will withstand harsh field tests , which have proven to Irish Setter is much more than a beautiful look .

Overall impression: Irish red setter should be lively and agile and make more impression senighet and strength than the powerful muscle mass.

Behaviour / Temperament : Irish Red Setter should be an exceptionally good hunting dog , who is also an affectionate and loyal family dog. It will be intense , noble and intelligent, a dog full of quality .

HEAD: Long and lean , not too narrow or pinched and without roughness . Skull: The skull is oval from ear to ear , with strongly pronounced occiput. Ögonbrynsbågama be highlighted . Stop: Well defined . Nose: well opened nostrils and be dark mahogany , dark walnut -colored or black. Muzzle: Long, moderately deep with a fairly transverse profile . Lips: Not too imminent. Jaws / Teeth : Jaws strong and of nearly equal length . The bite should be scissors bite . Eyes: Not large . Eye color should be dark hazel or dark brown. Ears: Medium size, set on low and back of the head. They must be thin and hang in soft folds close to the head .

NECK: Of medium length , slightly arched , muscular but not coarse , and without loose skin .

Body : The body should be in proportion to the size . Back: Topline gradually sloping from the withers to the tail. Loins: be muscular and slightly arched . Chest: Deep, seen from the front narrow. Ribs should have good arch and provide ample room for the lungs , but the chest should not be barrel-shaped . Belly: Belly slope in a straight line from the abdomen to the elbow. TAIL: Medium length and in proportion to body size . It will be rather low , strong at the root and gradually tapering towards the tip. Carried level with , or below the horizontal. A slightly high cohesive tail allowed for dogs in hunting , when it took the position of bird.

limbs

Prepare : Shoulders: Shoulders: Clean, long and well laid back . Elbows: to be free, flush with chest and turning neither in nor out. Forearm : Forelegs straight, sinewy, with good bone. Feet: The feet should be small and fast. Toes strong , tightly closed and tied .

Hindquarters : The hindquarters are broad and powerful. Thighs: Long and muscular. Stifle: Well bent shall , turning neither in nor out. Lower thigh: Long, muscular. Hock joint: Well bent , turning neither in nor out. Metatarsal: Short and strong. Hind feet: As the forefeet .

MOVEMENT: Free and flowing with a high head carriage . The hindquarters give a smooth and powerful drive. Forelegs reach well forward as if the dog pulled into the ground beneath him , however , while maintaining the low , long stride length . Crossing or weaving movements are highly undesirable .

COAT HAIR : The coat is short and fine on the head, front legs, and the ear tips. In other parts of the body and legs , the hair is moderately long , flat landscape and as free as possible from waves and curls. Feather on top of the ears , each long and silky . Feather on the back of the front and hind legs are long and of fine texture . Feather on the abdomen is moderately long, forming frill, which may reach up to the chest and throat. The feet should have good hair with fringe between the toes. The tail should be moderately long banner , which gradually diminish in length towards the tip . Feather is everywhere were straight and flat. Coat color : Fur color should be warm chestnut without any hints of black. White markings at the chest, the throat , chin or toes , or a small star on the forehead, or a narrow streak or blaze on the nose , or the face, is not disqualified .

Faults Any departure from wrong and must be assessed in relation to its degree.

NB: Male animals should have two apparently normal testicles fully developed , and normally located in the scrotum.

Swedish comment to breed standard

Height : The standard prescribes no height dimensions, but as a guideline, 55 to 65 cm. A measure that is consistent with the Irish breed club recommendation.