Irish Red and White Setter

Irländsk röd och vit setter

Historik

Det är tämligen säkert att irländsk röd och vit setter är en äldre variant av den helt röda irländska settern. Vid slutet av 1800-talet hade den röda så gott som helt överskuggat den röda och vita settern, som blev så ovanlig att man trodde den var utdöd. Runt 1920 upptäcktes hundar som tycktes likna denna gamla ras på landsbygden i västra Irland och år 1944 hade man kommit så långt att rasen fick en egen rasklubb. Rasen är än så länge liten men har fått ett säkert fotfäste på Irland.

Användningsområde

Irländsk röd och vit setter är en stående fågelhund, som används vid jakt på hönsfågel (ripa, rapphöns, fasan, tjäder och orre). Den är energisk och snabb och ska i en friktionsfri och elegant galopp söka och finna fågel, fatta stånd för kroppsvittring, på order resa viltet och efter skott på kommando apportera och avlämna fågeln till jägaren.

Hälsa

I rasen förekommer höftledsdysplasi (HD) och hundar bör därför röntgas innan parning. De hundar som används i aveln bör även vara DNA-testade för CLAD (defekt i kroppens vita blodkroppar) innan parning. Enligt försäkringsbolagens statistik redovisas följande sjukdomar i rasen: sköldkörtelstörning, PRA (ögonsjukdom), epilepsi och kryptorkism (avsaknad av en eller båda testiklarna).

Egenskaper / Mentalitet

Rasen ska vara nobel, intensiv och intelligent, samt mjuk och vänlig till sättet. Under den vänliga framtoningen ska den vara märkbart beslutsam, ha kurage, livlighet och stor jaktlust. Den kan vara något reserverad mot främlingar. Om den får utlopp för sin stora energi och jaktlust kan dess vänliga natur också göra den till en tillgiven familjemedlem. Bäst mår den när den får arbeta inom områden där dess rastypiska egenskaper får komma till användning.

Storlek och utseende

Irländsk röd och vit setter ska vara stark och kraftfull, välbalanserad och proportionerlig. Den ska ge intryck av att ha mer muskulös kraft än senig snabbhet, men får inte vara tung och klumpig. Grundfärgen är vit med klart avgränsade, enfärgade röda fläckar. Mankhöjd för hanar är 62–66 cm och tikar 57–61 cm.

Pälsvård

Pälsen ska inte trimmas. Rastypiskt är det krås som bildas på strupe och bröst, särskilt hos hanar.

____________________________________________________________________________________

Irish Red and White Setter

History

It is fairly certain that the Irish Red and White Setter is an older variant of the all- red Irish Setter . At the end of the 1800s had the red almost completely overshadowed the red and white setter , which was so unusual that it was thought they were extinct . Around 1,920 dogs were discovered which seemed to mimic this ancient breed in the countryside in the west of Ireland and in 1944 had progressed so far that the race had its own breed club . The breed is still small but has gained a firm foothold in Ireland.

Application

Irish Red and White Setter is a pointing dog , used for hunting game bird ( grouse, partridge , pheasant , grouse and black grouse ) . It is energetic and fast and be in a smooth and elegant gallop seek and find bird, take a position for body weathering, in order to travel wild game and after shots on command fetch and deliver the bird to the hunter.

Health

In this breed are hip dysplasia (HD) and dogs should be X-rayed before mating. The dogs used for breeding should be DNA tested for CLAD (defect in the body's white blood cells) before mating. According to insurance statistics reported the following diseases in the breed: thyroid disorder, PRA (eye disease) , epilepsy, and cryptorchidism ( absence of one or both testicles ) .

Features / Mentality

The breed should be noble, intense and intelligent, and soft and friendly to the way . During the friendly casual appearance , it must be significantly determined , have courage, vivacity and passionate hunter . It can be somewhat aloof with strangers. If it finds an outlet for his high energy and the yacht , its friendly nature also make it an affectionate family member. Best feel it when it is allowed to work in areas where its breed typical properties may be used.

Size and appearance

Irish Red and White Setter should be strong and powerful , well balanced and proportionate. It will give the impression of having more muscular force than wiry speed, but may not be heavy and bulky. The ground color is white with clearly defined , single-color red spots. Height for males is 62-66 cm and females 57-61 cm.

Grooming

The coat should not be trimmed . Typical for the breed , it ruffles formed at the throat and breast , especially in males.